Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Bài giảng Tin học kế toán

Môn tin học ứng dụng có nhiệm vụ chủ yếu là trang bị các kiến thức cơ bản về kế toán, giúp sinh viên làm quen với hệ thống phần mềm như nhập liệu, trình bày, các công thức, các hàm liên quan, kiến thức về kế toán như định khoản, lập sổ cái, sổ chi tiết trên giấy.

Tài liệu upload theo yêu cầu tại Group Facebook 
https://www.facebook.com/groups/175388102598925/


      Password : wWw.kenhdaihoc.comTài liệu bao gồm các File sau đây:


Bai_03_Ke_toan_von_bang_tien.pdf (5.90 MB)
Bai_04_Ke_toan_vat_tu.pdf (6.64 MB)
Bai_05_Ke_toan_TSCD.pdf (1.88 MB) 
Bai_06_Ke_toan_tien_luong.pdf (5.02 MB) 
Bai_07_Ke_toan_gia_thanh.pdf (3.72 MB) 
Bai_08_Ke_toan_mua_hang.pdf (5.73 MB) 
Bai_09_Ke_toan_ban_hang.pdf (5.76 MB) 
Bai_10_Ke_toan_thue.pdf (5.87 MB)
Bai_11_Ke_toan_tong_hop.pdf (5.40 MB)
Bai_1_Tong_quan_ve_phan_mem_ke_toan.pdf (5.50 MB)
Bai_2_Mo_so_ke_toan_dn.pdf (1.19 MB)