Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Siêu cười cùng Đôrêmon chế (P1,2.3)


Siêu cười cùng Đôrêmon chế (P.1)

Cùng cười ngây ngô với bạn Nô và bạn Mon nào! Siêu cười cùng Đôrêmon chế (P.2)
Vì sao trục quả địa cầu nghiêng
Siêu cười cùng Đôrêmon chế (P.3)
Cùng nghe Nobita bàn luận về tình yêu...