Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

Gặp mẹ Trong Mơ - Nhật Tiến Đồ Rê Mí (Tiết Mục Khiên BGK và khán giả Bật Khóc )

Gặp mẹ Trong Mơ - Nhật Tiến Đồ Rê Mí (Tiết Mục Khiên BGK và khán giả Bật Khóc )